LogoBIP - Szpital Powiatowy w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Deklaracja dostępności

Szpital Powiatowy w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www. bip.szpitalzawiercie.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szpital  Powiatowy w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

BIP jest częściowo zgodny z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. –podjęto starania w celu ograniczania do minimum korzystania z takich plików i osadzania tekstów bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Podjęto starania w celu ograniczenia i poprawnego zamieszczania takich plików.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

UŁATWIENIA NA STRONIE

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

wersję kontrastową "DLA NIEDOWIDZĄCYCH"

możliwość zmiany rozmiaru tekstu

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-10
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-28

METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
 • E-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

https://www.rpo.gov.pl/

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 • Data publikacji strony internetowej BIP: 12.2015 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP.
 • Data publikacji strony internetowej: 12.2015 r.
 • Data przeglądu strony internetowej BIP: 28.03.2024 r.

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Szpital Powiatowy w Zawierciu

ul. Miodowa 14

42-400 Zawiercie

tel. centrala: 32 674-02-00

email: szpital@szpitalzawiercie.pl

BIP: https://bip.szpitalzawiercie.pl/ 

SKRÓTY KLAWISZOWE

Przejdź do menu głównego: alt + 1
Przejdź do treści: alt + 2
Przejdź do wyszukiwarki: alt + 3
Uruchom wersję dla słabowidzących: alt + 4 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek, jak i otoczenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świadczą o tym m.in. specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe, podjazdy przy szerokich wejściach do budynku, specjalnie dostosowane łazienki z odpowiednią powierzchnią manewrową oraz windy pozwalające bez trudu pokonać drogę pacjenta na oddział. Szpital zapewnia pomieszczenie do kontaktu niepełnosprawnego pacjenta z dyrekcją, którym jest pokój Pełnomocnika ds. Pacjenta (Pawilon A, parter). 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

W Szpitalu Powiatowym w Zawierciu istnieje możliwość skorzystania z pomocy certyfikowanych tłumaczy Polskiego Języka Migowego i Systemu Językowo-Migowego za pomocą aplikacji internetowej, dostępnej dla pacjentów.

Placówka dysponuje mobilnym stanowiskiem do obsługi osób niesłyszących i słabo słyszących.

Osoby odwiedzające stronę internetową Szpitala Powiatowego w Zawierciu, mogą również połączyć się z tłumaczem on-line bez wychodzenia z domu: https://www.szpitalzawiercie.pl/tlumacz-jezyka-migowego.htm

 

Utworzył:
Szpital Powiatowy w Zawierciu
Dokument z dnia:
2022-05-04 13:01:46
Dokument oglądany razy:
12172
Opublikował:
Szpital Powiatowy w Zawierciu
Publikacja dnia:
2022-05-04 13:01:58
Data modyfikacji:
2024-03-28 10:34:49