LogoBIP - Szpital Powiatowy w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

DZP/BZU/240/2020 dotyczy Zamówienia realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. : „Przeciw-działanie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu w sprzęt me-dyczny i specjalistyczny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infra-struktura ochrony zdrowia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 6 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych zmywalnych (np. ze stali kwa-soodpornej zapewniające sterylność, stanowiące wyposażenie pracowni mikrobiologicznej - badania w kierunku koronawirusa) – 1 zestaw i mebli specjalistycznych dla oddziału OIOM ) – 1 zestaw

Załączniki

Utworzył:
Bartosz Zachara
Dokument z dnia:
2020-05-15 18:39:39
Dokument oglądany razy:
507
Opublikował:
Bartosz Zachara
Publikacja dnia:
2020-05-15 18:41:06
Data modyfikacji:
2020-05-15 18:41:06