LogoBIP - Szpital Powiatowy w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wszelka korespondencja nadesłana do Szpitala odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora Szpitala do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia.
Korespondencja wychodząca i przychodząca podlega ewidencjonowaniu w Dzienniku Korespondencyjnym Pism Wychodzących i Przychodzących.
Sprawy rozpatrywane są zgodnie z trybem określonym w instrukcji kancelaryjnej.
Wyjaśnień dotyczących świadczeń medycznych udzielają Kierownicy oddziałów lub Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.

Zasady przyjmowania skarg i wniosków

Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Szpitalu odbywa się zgodnie z postanowieniami
Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 1. Skargi i wnioski mogą być składane w formie ustnej lub pisemnej.
 2. W sprawie skarg i wniosków przyjmuje:
  Dyrektor Szpitala w poniedziałki w godz. 12.00-13.00
 3. W formie pisemnej, skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Szpitala Powiatowego w Zawierciu we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
 4. Rejestr skarg i wniosków prowadzi zgodnie z procedurą przyjmowania i rozpatrywania skargi i wniosków w Szpitalu pracownik wyznaczony przez Dyrektora Szpitala.
Rozpatrywanie skarg

 1. Przedmiotem skargi lub wniosku może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników Szpitala.
 2. Skarga pacjenta złożona w formie pisemnej zawiera co najmniej:
  1. imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania bądź adres do korespondencji,
  2. datę zdarzenia,
  3. nazwisko osoby, wobec której skierowane są zarzuty,
  4. uzasadnienie stawianych w skardze zarzutów.
 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia skargi.
 4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawiera w szczególności:
  1. wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
  2. podanie imienia i nazwiska, stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi,
  3. uzasadnienie z podaniem okoliczności faktycznych i w miarę potrzeby prawnych.
Utworzył:
Przemysław Owsianka
Dokument z dnia:
2015-12-08 14:41:51
Dokument oglądany razy:
48869
Opublikował:
Przemysław Owsianka
Publikacja dnia:
2015-12-08 14:41:54
Data modyfikacji:
2015-12-08 14:42:39