LogoBIP - Szpital Powiatowy w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Praca dla magistra farmacji

Szpital Powiatowy w Zawierciu

zatrudni pracownika na stanowisko magistra farmacji:

 

Opis stanowiska pracy

1) udział w racjonalizacji farmakoterapii, w tym udział w pracach komitetu terapeutycznego oraz innych zespołów powołanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą;

2) uczestniczenie w badaniach klinicznych, w tym w badaniach prowadzonych w szpitalu jako członek zespołu badawczego;

3) przyjmowanie z hurtowni farmaceutycznej produktów, wyrobów lub środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, od uprawnionych podmiotów;

4) sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi
w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;

5)  zarządzanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w oddziale szpitalnym;

6)  organizowanie w podmiotach leczniczych zaopatrzenia w produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne obejmujące: a) materiały opatrunkowe, b) jednorazowe jałowe i niejałowe wyroby medyczne do implantacji wraz
z jednorazowym jałowym i niejałowym oprzyrządowaniem do ich implantacji, c) jednorazowe jałowe wyroby medyczne do przygotowania i podawania produktów leczniczych, preparatów krwiopochodnych oraz płynów dializacyjnych – połączone z uczestniczeniem w prowadzonej
w tych podmiotach gospodarce tymi materiałami i wyrobami;

7) nadzór nad czynnościami wykonywanymi w aptece przez studenta kierunku farmacja albo przez technika farmaceutycznego w zakresie czynności, których technik nie może wykonywać samodzielnie;

8) nadzór nad przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem produktów leczniczych
i wyrobów medycznych;

9) monitorowanie warunków zapewniających jakość i bezpieczeństwo stosowania znajdujących się w obrocie produktów lub wyrobów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ich zabezpieczanie
w procedurach wycofywania i wstrzymywania określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 121 ust. 5 ustawy – Prawo farmaceutyczne;

10) sprawowanie nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub użytkowania wyrobów medycznych, w tym nadzoru nad rezerwami strategicznymi oraz zapasami medycznymi gromadzonymi w celu zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

11) uczestnictwo w wytwarzaniu i badaniu produktów leczniczych, w tym pełnienie funkcji Osoby Wykwalifikowanej w rozumieniu art. 2 pkt 21c ustawy – Prawo farmaceutyczne lub Osoby Kompetentnej w rozumieniu art. 2 pkt 21a tej ustawy;

12) zgłaszanie właściwym organom działań niepożądanych produktów leczniczych, incydentów medycznych, niepożądanych odczynów poszczepiennych, ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych oraz podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym;

13) prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej oraz działalności na rzecz promocji zdrowia;

14) przeprowadzanie analiz farmakoekonomicznych;

15) prowadzenie terapii monitorowanej stężeniami leków;

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe - tytuł magistra farmacji,
  • biegła znajomość pakietu Office,
  • samodzielność i zaangażowanie,
  • dobra organizacja pracy, dokładność i terminowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Oferty w formie CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy składać do dnia 20.05.2022r.:

w Kancelarii Szpitala w Zawierciu ul. Miodowa 14, Pawilon A, I piętro, pokój nr 17

lub

drogą elektroniczną na adres mailowy: kadry@szpitalzawiercie.pl

Utworzył:
Lucyna Sobusik
Dokument z dnia:
2022-04-01 13:10:53
Dokument oglądany razy:
16637
Opublikował:
Lucyna Sobusik
Publikacja dnia:
2022-04-01 13:11:59
Data modyfikacji:
2022-05-06 14:01:01